Контакт

 

Проект Унапредување на социјалниот дијалог
Македонија 53/3, 1000 Скопје
+389 2 329 7002

Наташа Мечкароска Симјаноска, координатор на проектот
simjanoska@ilo.org
071/314 065

Софија Главинова Јовановска, асистент на проектот
jovanovska@ilo.org
071/314 048